Цветок из символов на клавиатуре

Цветок из символов на клавиатуре

Вы здесь

____________________”M,________.mM”
_____________________IMIm____,mIM”
_____________________,MI”"IM,mIMm
__________”IMmm,____,IM____IM_”IM,__________,m”
_____________”IMMIMMIMm_,IM”___”IM”"==mm_,mIM”
____________,mIM”____”MIM”______IM,__,mIMIM”
_,mMIMIMIIMIMM,______,mM”______,IMIMIMIMMM”
IMM,_______”IMM,____,M”______,IIM”_____”MM,
_”IMM,________”IM,_,M”_____,IM”_________”IM,
____”IMm_______”IMMM______,IM”___________”IM,
______”Mm________”IM______MM”______________”IM,
_______IM,________IM______MM_________________”IM,
________MM,_______IM,_____”IM_________________”IM
________”IM,______”IM,_____”IM,________________IM; .
_________”IM,______”IM,______”IM________.,mmmIMMMMMMMm,.
___________IM,______”IM,______IM,__.mIMIMM”"”"._.._”IMMMM
___________”IM,______”IM______mIMIMM”"._._._._._.,mM”___”M
____________IMm,_____;IM___,IIMM”_._._._._._. mMM”
____________”IMMIMIMMIMM,,IMM”_._._._._.,mMMMMM”
_____________,IM”._._.”IMIM”._._._.,mMMMMMMMM”
___________,IM_._._._.,IMM”._._._,mMMMMMMMMM”
__________IM._._._.,mIIMM,._._..mMMMMMMMMMM”
_________,M”. mIMMIMMIMMIMmmmMMMMMMMMM”
_________IM.,IMI”"”________”"IIMMMMMMMMMMM
________;IMIM”__________________”"IMMMMMMM
________”"_________________________”IMMMMM
_____________________________________”IMMM
______________________________________”IMM,
_______________________________________”IMM
________________________________________”MM,
_________________________________________IMM,
_________________________________________”IMM_____ _____.mIMMIMMIMMIMMIMM,
___________________.,mIMMIMMIMM,_,mIMM,___IMM”"”__ ___,mIM”._._._._”IM. M,
_________________,IMMM’_._._._”IMM._”M,__IMM______ ,IM”._._._.__/_:;IM__M,
_______________.mIM’_._._.__/_.:”IM._MM__”MM,____,M”._._.__/_.;mIMIMIM,_M
______________,IM’._._.__/_._.:;,IMIMIMMM__IMM___,M”._.__/_.:mIM”‘___”IM,:M
_____________,IM’._._._/_._.:;,mIM”__`”IMM_IMM___IM._.__/_.mM”_________”IMI
____________,IM_._.__/_._.:;,mIM”______”IMMMMM___MM,.__/_,mM____________”M’
____________IM’._.__/_._.;,mIM”__________”IIMMM_,IMIM. IM”
____________IM_._._/_._.,mIM”______________IMMMMMMM’_”"”
____________`IM,.__/_;,mIM”_________________IIMMM
_____________”IMI,_/,mIM”___________________IMMM
_______________”IMMMM”___________________”"”IMM
_________________”"_________________________IMM
____________________________________________IMM
____________________________________________IMM”"”
____________________________________________IMM
____________________________________________IMM
____________________________________________IMM
__________________________________________”"”IMM
____________________________________________IMM
____________________________________________IMM
____________________________________________IMM__
____________________________________________IMM”"”

_______________aAA
______________gAAAA
_____________aAAN A N
____________JNNMNNN_¿¿¿¿¿¿gg¶¶g¡
____ g¿_______ÑÑJÑg¶ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ_
____ÑÑÑѶ ¿ ___’Ñ_*ÑÑÑÑÑÑÑ°$°ÑÑÑÑÑÑ¿
____ÑÑ®ÑÑ ÑÑ__æ g ¶¶¶g¡_Ñ_gÑÑѶ¶Nþ’ÑÑ[
______Ѷµ¯g¶Ñ ÑÑÑÑÑ Ñ ÑØ_¶ÑÑÑÑÑÑÑÑ_¹ÑÑ
__________

¶ÑÑÑÑÑÑÑѸ¶ _ ¶Ñ ¶Ñ¶@ ÑÑgÑѶþ
__________¶ÑÑÑÑÑÑ¡ÑÑ®_Ñ@»^°_, ÑLÑÑÑÑѾ
__________¶ÑÑÑÑÑ_ÑÑÑѶg¿¿¿g¶ÑÑ NÑÑÑÑÑÑL
__________, ÑÑÑÑÑL_ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑgÑÑÑÑÑÑ
__________á ÑÑÑÑÑÑ¿_ÑÑÑÑÑÑÑÑÑѯ_¿¯ÑÑÑÑÑ
___________ Ñ ÑÑÑÑѶg¿_¯^^^¿g¶ÑÑÑÑLÑѯ
__________]Ñѯ _ _¶ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑ
_________, ÑÑ____¶ÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑÑѯ
________¿ÑÑ_____ _¶ÑÑÑÑÑÑÑ°¿¿¿¿¿__
______¿¶ÑmNN

¯^^ ^ ^¸¿¿ã¿^°ÑÑÑѶg_
____æÑÑ__`µ’¶µ__________ÑÑÑÑÑѶgg¿°ÑѶ þ¿_
_g¶Ñ______ÑÑ¿ÑѶ_________¯ÑÑÑÑÑÑÑÑÑ ÑÑÑ ÑÑþ_
JÑ________¶ÑѾ`ÑÑç ¯¯¯^^¯¯¯¯ ¯¯
__________`ÑÑѶÑÑÑ_
___________’¶ÑÑ ÑÑÑ®
_____________¯ÑÑÑÑÑ
________________°ÑÑ

______________MMMMMMMM MMMMM
_____________MMMMMMMMM MMMMMMM
____________MMMMMMMMMM__MMMMMMMM
___________MMM____MMMMMMMMMMMMMMMM
___________MM______MMMMMMMMMMMMMMM
___________MM_____MMMMMMMMMMMMMMMMM
____________MM___MMMMMMMMMMMMMMMMM
_____________MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
______________MMMMMMMMMMMMMMMMM
____MMMMM______MMMMMMMMMMMMMM_____MMMMMM
__MMMMMMMMMM_____MMMMMMMMMM____MMMMMMMMMMM
_MMMM_____MMMMMM___MMMMMM___MMMMMMMMMMMMMMM
_MMM______MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
_MMM_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
_MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM_MMMMMMMMMMMMMMMM
__MMMMMMMMMMMMMMMMMMMM__MM___MMMMMMMMMMMMM
_____MMMMMMMMMMMMMMM_M__MMM_____MMMMMMM
_____MMMMMMMMMMMMMM__M___MMM______MMMMM
_____MMMMMMMMMMMMM___MM___MM_______MMMMM
____MMMMMMMMMMMMMM___MM____MM_______MMMM
_____MMMMMMMMMMMM____MMM____MMM_____MMM
______MMMMMMMMMM_____MMMM____MMMMMMMMM
________MMMMMM________MMMM_____MMMMM
_______________________MMMMM
_________________________MM

[1] — [2] — [3] — [4] — . —

……………………._.;_’.-._
………………………. <`—♥.-.’_,>
…………………… <;..,__. -‘/>
. _.;_’.-._ … <..’-`.♥_;..-‘;
. <`—.♥-.’_,>…`’—.._..-‘ . _.;_’.-._
.<;..,__. -‘/>…._.;_’.-._ . <`—.♥-.’_,>
.<..’-`.._;..-‘;.<`—.♥-.’_,>. <;..,__.. .-‘/>
. `’—.._..-‘. <;..,__. -‘/.<..’-`.._ ;..->
. —\. -"…`’—.._..- . —.._..-
. . _.;_’.-._. ||. //
. <`—.♥-.’_,>.,-"-. //.,-"-. .
. <;..,__. -‘/. ‘-..// (..’-.
……….. <..’-`.._;..-‘. ,/. // ;—,
. /. -‘.)\. /.,-"-.
. ,—‘`. \. //. (..’-.
. \ ..//
. /_\Y//_
. (_,->= <-,_)
. \_//((\_/
. //))(
. (/..))
. ((
. )

_______________ @ ____­____________________­______________ @
______________ @m@ ,.­____________________­_____________ @.@
_____________. @m%nm­@ ,.__ ___________________­_______. @m@
____________. @nvv%v­nmm@ ,.______________­________. @mn%n@
___________. @mnvvv%­vvnnmm@ ,.___________­_____. @mmnv%v n@,
___________ @mmnnvvv­%vvvvvnnmm@ ,._______­_. @mmnnvvv%vnm@
___________ @mmnnvvv­vv%vvvvvvnnmm@ ,_;;; @­mmnnvvvvv%vvvnm@,
___________` @mmnnvv­vvvv%vvvvvnnmmm;;@mm­nnvvvvvv%vvvvnmm@
____________` @mmmnn­vvvvvv%vvvnnmmm;%mmn­nvvvvvv%vvvvnnmm@
_____________` @m%v%­v%v%v%v;%;%;%;%;%;%;­%%%vv%vvvvnnnm@
_____________., mm@@­@@@mm%;;@@m@m@@m@@m@­mm;;%%vvm@@,
___________., @mmmmm­mvv%%;;@@vmvvvvvvvvv­mvm@@;;%%vnnm@;%m@,@­
________., @mmnnvvvv­v%%;;@@vvvvv%%%%%%%v­vvvmm@@;;%%mm@;%%nm@­,
______., @mnnvv%v%v%­v%%;@mmvvvv%%;*;*;%%­vvvvmmm@;;%m;%%v%v%v­mm@,
___, @mv%v%v%v%v%v%v­%;@@vvvv%%;*;*;*;%%v­vvvmmm@@;;m%%%%v%%nv­,%@@,
_______` @mnnvv%v%v%­v%%;@mvvvvv%%;;*;;%%­vvvmmmm@;;%m;%%v%v%v­%vm@’ ‘
_________` @mmnnvvvv­v%%;;@@mvvvv%%%%%%%v­vvvmm@@;;%%mm@;%%nnm­@’
___________` @mmmmmm­vv%%;;@@mvvvvvvvvvvm­mm@@;;%%mmnmm@;%mm@’­
______________` mm@@­@@@mm%;;@m@@m@m@m@@m­@@;;%%vvvvnmm@;@’
______________, @m%v­%v%v%v%v;%;%;%;%;%;%­;%;%vv%vvvvvnnmm@@
____________. @mmnnv­vvvvvv%vvvvnnmm%mmnn­vvvvvvv%vvvvnnmm@
___________. @mmnnvv­vvvv%vvvvvvnnmm’`@mm­nnvvvvvv%vvvnnmm@
___________ @mmnnvvvvv%vvvv­vvnnmm@’:%::`@mmnnvv­vv%vvvnm@’
___________ @mmnnvvv­%vvvvvnnmm@’ ` . %%::­:’ ` @mmnnvv%vmm@
___________` @mnvvv%­vvnnmm@’ _____` :;%%;: ‘_____` @mvv%v­m@’
____________` @mnv%v­nnm@’ __________` ;%; ‘­_________` @n%n@
_____________` @m%mm­@’ ______________ ;%; .­__________` @m@
_______________ @m@’­ ________________` ;%; ­_____________` @
_______________` @’ _­_________________ ;%;­ ._
_____,__________`__­_________________` ;%­;
___________________­_______________,_ ;%; ­.
___________________­________________` ;%; ­
___________________­________ @_@ ____,_ ;%; ­.___ @_@_@
___________________­_______ @ ____ @ ___` ;%; ­ __ @ ______ @
___________________­_____ @ ___ @ ___ @_@ _ ;%; ­_ @_@ __ @__@ _
___________________­____ @ ________ @ ____ ;%­; ____ @__@ ___ @
___________________­___ @ _ @ __ @@ ______. ;%; ­______ @_%@?_@_
___________________­__ @ %_ @ ___________ ;%; ­’
___________________­__________________ .;­%;
___________________­__________________ ;%­; ‘
___________________­_________________. ;%­ ;
___________________­_________________ ;%;­ ‘
___________________­________________. ;%;­
___________________­________________ ;%

Читайте также:  Бездействие системы грузит процессор windows 10

______________$$$$_______________
______________$$$$$$______________
_____________$$$$$$$$_____________
_____________$$$$$$$$_____________
_____$$$$_____$$$$$$_____$$$$_____
___$$$$$$$$___$$$$$$___$$$$$$$$___
__$$$$$$$$$$___$$$$___$$$$$$$$$$__
_$$$$$$$$$$$$___$$___$$$$$$$$$$$$_
_$$$$$_____$$___$$___$$_____$$$$$_
__$$$_______$___$$___$_______$$$__
__$__________$$$$$$$$__________$__
__________$_____$$_____$__________
_________$$__$$$$$$$$__$$_________
________$$$$$$__$$__$$$$$$________
_________$$$____$$____$$$_________

________________________________________
_____________________________oo_________
______________________________So________
______________________________oSo_______
______________________________*SS_______
_______________________________SS*______
______________________________*SS**8____
______________________________8SS*88*___
_*___________________________8SSSSS*S___
__oo________________________oSSSSSSoSo__
__S8______________________*SSSSSSSSo____
___8So____________________8SSSSSS8__*8*_
____oSS8o*________________oSSSSSS88S8o__
______8SSSSS888o*_____oSo_*SSSSSSS8oo*__
__**____*8SSSSSSSSo____SS88SSSSSSS88o___
___*ooo***oSSSSSSSSS8o*8SSSSSSSSS8o*____
______**ooo8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8ooo____
_____*oooo8SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS8o_____
_______*oooooSSSSSSSSSSSSSSSSSSSoo*_____
___________*8o*SSSSSSSSSSSSSSS8oo*______
______________88*SSSSSSSSSSSSSS8________
___________*8o_oS*S88S8SSSSSS88S________
________________*_**_____*SSSSS*8S______
_________________________oS8SSS8_S8_____
_________________________SooSS*o_oS_____
________________________8o_Soo_o__S*____
______________________*8*_8S**_8__So____
____________________***_*SS**_8o_*S_____
______________________*SSo__*88__88_____
____________________*oSS___*88__*S______
___________________*_oS*_*88*__*8_______
_____________________So_oo*___*o________
____________________oS__*o____o_________
__________________*_S8__*o___**_________
________________*o**S*__o*______________
______________o8o__oSo__**______________
____________oSSS*__8SSS__*______________
___________8SSSo__8SSSSo_**_____________
__________8SS8*___SSSSSo________________
_________oSSo_____oSSSSS________________
_________SS*_______oSSSS8_______________
________*S*_________*SSSS*______________
________oo____________oSSSo_____________
________oo______________o8SSo****o*_____
________*8_________________*oooo*_______
_________*o_____________________________
________________________________________

Иногда, мы не можем выразить словами свои мысли, эмоции и чувства и тут нам на помощь приходят рисунки. Рисунки из букв и символов клавиатуры, отправленные по смс или в чате, могут четко передать настроение, радуя, при этом своим эстетичным видом получателей. Простые рисунки из букв и символов могут отобразить улыбку отправителя, его огорчение, искреннее удивление, а также станут прекрасным дополнением к текстовым поздравлениям. Дарите друг другу хорошее настроение!

Ссылка на основную публикацию
Хорошие дешевые жесткие диски
Лучший жесткий диск далек от SSD в плане скорости передачи данных, однако есть причина, по которой данные устройства все еще...
Формат записи видео mov
MOV против MP4 Существует много форматов файлов, которые можно использовать для хранения ваших видео в зависимости от ваших потребностей. MOV...
Формат ммгг как писать
Сбербанк Онлайн позволяет проводить различные платежи прямо из дома с любого устройства, имеющего доступ в Интернет. Это существенно экономит время...
Хорошие ноутбуки за 20000 для игр
Если вам необходим хороший ноутбук для работы, то вам придется потратится как минимум 20 тысяч рублей. За эти деньги вы...
Adblock detector